O nama

KTV E-G-E d.o.o. DOBOJ JUG pruža usluge kablovske televizije i kablovskog interneta na području općina Tešanj, Usora, Doboj Jug.

Osnovna djelatnost KTV E-G-E d.o.o. DOBOJ JUG je izgradnja i održavanje kablovskih komunikacijskih sistema, reprodukcija televizijskog signala i pružanje usluga kablovskog pristupa internetu.

KTV E-G-E d.o.o. DOBOJ JUG posjeduje Opću dozvolu za javnog mrežnog operatera i Dozvolu za pružanje usluga kablovske distribucije radio i televizijskih programa izdate od Regulatorne agencija za komunikacije BiH ( CRA ).

Usluga se sastoji u davanju korisniku mogućnosti izbora većeg broja različitih televizijskih i radijskih programa priključkom na našu distribudivnu mrežu, umjesto instaliranja različitih antena za prijem zemaljskih i satelitskih signala, kao i mogućnosti alternativnog pristupa internetu.

Okosnica kablovskog komunikacijskog sistema KTV E-G-E d.o.o. DOBOJ JUG je dvosmjerna HFC ( hibridna optičko – koaksijalna ) mreža. Istovremeno korištenje optičkih i koaksijalnih kablova ubrzava instalaciju, omogućava kvalitetan prenos i daje veći kvalitet u održavanju mreže. Pored usluga kablovske televizije, kablovska mreža omogućava i korištenje kablovskog interneta koji podrazumijeva stalni pristup internetu bez korištenja telefonske linije, uz brzu i pouzdanu vezu.

Centralni dio sistema je glavna stanica ( Head End ) u kojoj se vrši prijem, obrada i distribucija zemaljskih i satelitskih televizijskih ( i radio ) programa, nadzor i upravljanje mrežom i kreiranje dodatnih usluga. U primarnom dijelu HFC mreže se nalazi mreža optičkih kablova kojom se glavna stanica povezuje sa čvorovima gdje se vrši pretvaranje optičkog u električni signal. Iz čvorova se dalje, sve do korisnika, grana distributivna koaksijlana mreža koja pokriva lokacije od 500 do 1000 korisnika. Jedna glavna stanica pokriva 5 do 20 čvorova. Opšta je tendencija da se udio koaksijalnog dijela mreže smanjuje tj. da je optičko vlakno sve bliže korisniku.

Platforma za uvođenje novih servisa je prenos preko TCP/IP protokola. Za kreiranje osnovnog Internet servisa koristimo savremene CMTS sisteme. Za pristup internetu je potreban samo kablovski modem koji se jednostavno priključuje na računar, preko USB porta ili Ethernet kartice. Time se oslobađa telefonska linija, a prijem CATV signala se ne remeti ( moguć je istovremeni rad televizora i računara ). Kablovski modem je i do sto puta brži od klasičnog telefonskog modema .

Izgradnju i širenje primarne kablovske i distributivne mreže KTV E-G-E d.o.o. DOBOJ JUG najvećim dijelom zasniva na korištenju vlastitih resursa ( radna snaga i oprema ), a eksterne usluge se koriste samo iznimno ( radovi na mreži optičkih kablova ).

Permanentnim ulaganjem u razvoj stvorena je solidna osnova za rentabilno poslovanje KTV E-G-E d.o.o. DOBOJ JUG, perspektiva za povećanje broja korisnika i ostvarivanje većih prihoda od pruženih usluga kablovske televizije i kablovskog interneta kao i uvođenje novih usluga ( IP telefonija ) u budućnosti.

KTV E-G-E d.o.o. DOBOJ JUG sa svojom kablovskom mrežom jedini je operater koji pruža usluge kablovske televizije i kablovskog interneta na području općina Tešanj, Usora i Doboj Jug.